logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Nabór na stanowisko urzędnicze
1.

O G Ł O S Z E N I E W ó j ta G m i n y L u t o m i e r s k o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowych i p. pożarowych

O G Ł O S Z E N I E 
W ó j ta G m i n y L u t o m i e r s k 
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. kadrowych i p. pożarowych
w Referacie Organizacyjno- Samorządowym
w Urzędzie Gminy Lutomiersk, z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk
 
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 10 kwietnia 2015 roku
Termin składania ofert do: 21 kwietnia 2015 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 
1.      Prowadzenie zbioru akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:
- ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy,
- prowadzenie listy obecności,
- prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola  
   ich aktualności,
- prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP pracowników oraz kontrola ich aktualności.
 
2.      Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i terminami oraz sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Urzędu Statystycznego.
 
3.      Współpraca z Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, staży i przygotowania zawodowego.
 
4.      Kompleksowe prowadzenie dokumentacji związanej z naborem pracowników urzędu w tym organizacja służby przygotowawczej.
5.      Prowadzenie spraw związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych i Zarządu Gminnego Związku OSP w zakresie:
- ewidencji poj. pożarniczych i sprzętu pożarniczego
- rozliczania kart drogowych i ich ewidencjonowanie
- realizacji i analizy kosztów utrzymania i działalności jednostek OSP i ZG Zw. OSP
- opisywania dokumentów finansowych tj. faktury, noty księgowe, rachunki.
 
Wymagania niezbędne (konieczne):
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw           
 publicznych,
- nie bycie prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze późn. zm.),
- nie bycie uprzednio pracownikiem Urzędu Gminy Lutomiersk zwolnionym przez Urząd
w trybie rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn innych niż dotyczące pracodawcy,
- posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu zarządzania kadrami, administracji lub ekonomii,
- staż pracy minimum 3 lata,
- posiadanie wiedzy z zakresu :
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,
ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
ustawy z dnia 06 września 2001r. o  dostępie do informacji publicznej,
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- posiadanie znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office), korzystania z Internetu
oraz obsługi programów kadrowo-płacowych i urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka),
- posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, otwartość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność i bardzo dobre zorganizowanie w miejscu pracy.
 
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie na stanowisku kadrowym przez okres 1 roku lub dłuższym,
- doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
- kserokopię dowodu osobistego,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
- oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze późn. zm.),
- spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności
i kwalifikacje,
- kserokopie posiadanych referencji lub opinii.
 W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych i p. pożarowych w Referacie Organizacyjno – Samorządowym w Urzędzie Gminy Lutomiersk

należy składać osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesyłać listem poleconym na adres:
Urząd Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk (I piętro, pok. 17),
w terminie do dnia: 21 kwietnia 2015 roku.

W razie złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie do składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane na stanowisku ds. kadrowych
w Referacie Organizacyjno – Samorządowym Urzędu Gminy Lutomiersk przez okres
1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną odesłane drogą pocztową.

INNE INFORMACJE

 
Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
 
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk pod adresem www.bip.lutomiersk.akcessnet.net oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk do dnia 24 kwietnia 2015r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Osoba, która odpowiada za treść: Liliana Kaleta
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Naglik
Data wytworzenia informacji: 2015-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-10 13:46

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc