logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Gospodarka komunalna
1.

Druk: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W dniu 17 sierpnia 2013r weszła w życie Uchwała Rady Gminy Lutomiersk Nr XXXIX/278/13 z dnia 23 lipca 2013r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalająca nowy wzór deklaracji.

Mieszkańcy Gminy Lutomiersk byli zobowiązani złożyć pierwszą deklarację pisemine w terminie do 29 marca 2013r w Urzędzie Gminy Lutomiersk

Deklarację składają: osoby stale zamieszkujące  na terenie naszej Gminy.

Mieszkaniec określa w deklaracji :czy gromadzi odpady w sposób selektywny (prowadzi selektywną zbiórkę odpadów na terenie swojej nieruchomości) - czy NIE  gromadzi odpadów w sposób selektywny.

Mieszkaniec ma obowiązek posiadania kompostownika na terenie swej nieruchomości i zobowiązuje się do przestrzegania zasad kompostowania.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi:

  • 7,00 zł/ osobę - przy selektywnej zbiórce odpadów
  • 10,00 zł/ osobę - przy nieselektywnym zbieraniu odpadów

Mieszkaniec oblicza w deklaracji miesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości jako iloczyn faktycznie zamieszkujących osób w nieruchomości oraz stawki (  7,00 zł lub 10,00 zł)

 

 

Nie składają deklaracji  ( nie są objete nowym systemem gospodarki odpadami):

  • firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą
  • właściciele działek rekreacyjnych zamieszkujący na działkach okresowo

Właściciele działek rekreacyjnych, przedsiębiorcy oraz właściciele lub osoby władające każdą nieruchomością, w której powstają odpady komunalne mają obowiązek zawrzeć odpłatną umowę z przedsiębiorstwem wywozowym, określającą ilość odpadów komunalnych usuwanych z danej nieruchomości oraz częstotliwość  usuwania odpadów  przy uwzględnieniu zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutomiersk oraz wyposażyć nieruchomość w odpowiednie pojemniki. Obowiązek ten wynika z art. 5.1 oraz art. 6.1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U.2012r poz. 391)

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Lutomiersk informuje mieszkańców, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać :

·          w Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

lub w sekretariacie Urzędu Gminy Lutomiersk,

w godzinach pracy Urzędu : 730  -  1530

 

 

W przypadku niewywiązania się z nałożonego ustawą obowiązku  i niezłożenia przez mieszkańca wymaganej prawem deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji – zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i będzie wydana decyzja określająca wysokość  opłaty za gospodarowanie odpadami – (zgodnie z Art. 6o Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Kmieć
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Naglik
Data wytworzenia informacji: 2013-03-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-15
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-19 10:32

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc