logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury przyjmowania i załatwiania spraw / Dowody osobiste
1.

Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych

 

 

Ustawa o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.):

Od 1.03.2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego, w którym nie będzie informacji o wzroście, kolorze oczu, a także graficznego odwzorowania podpisu oraz adresu zameldowania.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność i nie będzie konieczności ich wymiany na dokument nowego typu.

Konieczność ich wymiany będzie zachodzić jedynie wówczas gdy upłynie termin ich ważności, zmienią się dane w nim zawarte np. nazwisko, wizerunek, albo dokument ulegnie zniszczeniu. Dowód osobisty nadal będzie wydawany nieodpłatnie. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wyniesie 30 dni. Dowód osobisty będzie wydawany na okres 10 lat, za wyjątkiem dowodów osobistych wydawanych dla małoletnich poniżej 5 roku życia - okres ważności 5 lat.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Natomiast w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - wniosek odpowiednio składa jeden z rodziców, opiekun prawny, albo kurator.

Do wniosku należy dołączyć:

 • W przypadku wniosku składanego w formie tradycyjnej - kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji frontalnej (taką jak do paszportu), wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobra ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej część barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej - plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć:

 • W postaci papierowej, w siedzibie dowolnej gminy w Polsce, własnoręcznie wypełniony i podpisany albo w formie formularza, który został wypełniony przez urzędnika na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz zawartych w rejestrze PESEL, a następnie podpisany przez wnioskodawcę.

 • W postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Formularz będzie udostępniony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na stronie ePUAP.

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, której do ukończenia
  18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,
  składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

 • Dowód osobisty wydany dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

 • Dowód osobisty wydany dla osoby z ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Dowód osobisty będziemy odbierać osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.

Tak jak do tej pory w przypadku osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku urzędnicy będą przyjmować wnioski w miejscu zamieszkania takiej osoby, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W takiej sytuacji odbiór dowodu osobistego będzie mógł być dokonany przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem do dokonania jego odbioru.

Dodatkowe informacje znajdziecie również Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://msw.gov.pl/pl/tagi/1334,1-marca.html

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Naglik
Data wytworzenia informacji: 2010-10-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-18 11:08

rejestr zmian publikacji »

2.

                                                          DOWODY OSOBISTE


    Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

    Regulacje prawne w zakresie wydawania dowodów osobistych
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późń. zm.);
- ustawa z dnia 7 września 2007r, o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001r. (Dz. U. z 2007r. Nr 191 poz. 1363,1364 i 1365);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2000r. Nr 112, poz.1182 z późn. zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. 2000r. Nr 105, poz.1110 z późn. zm.).

    Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego 
    Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
- od ukończenia 18 roku życia,
- od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. 
       Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje:
- osobie będącej obywatelem polskim zamieszkującym poza granicami RP;
- osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia (dokument jest wydawany na wniosek rodzica lub opiekuna);
- osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 rok życia (dokument jest wydawany na wniosek rodziców lub opiekunów).

 
 
    Dowód osobisty dla obywatela polskiego zamieszkującego poza granicami RP
 
    Obywatele polscy zamieszkujący poza granicami kraju mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.
    Obowiązek ten ciąży wyłącznie na obywatelach polskich mieszkających w RP.
    Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania dowodu osobistego.
    Nie ma możliwości pośredniczenia konsula RP, czy pełnomocnika przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju.
 
   
 
    Informacje zamieszczane w dowodzie osobistym
    W dowodzie osobistym zamieszcza się:
- nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe,
- datę i miejsce urodzenia,
- adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące; w przypadku braku zameldowania a pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się,
- płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu,
- numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
- nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego;
- zdjęcie i podpis jego posiadacza;
- dane przeznaczone do odczytu maszynowego.


    Obowiązek zwrotu / wymiany dowodu osobistego
    Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
- zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
- uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
- upływu terminu ważności dowodu osobistego.

    Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:
- utraty obywatelstwa polskiego; osoba która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej;
- zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

    Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.
    W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument. 
 
 
    Termin ważności dowodu osobistego
    Dowód osobisty jest ważny:
- 10 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które ukończyły 18 lat;
- 5 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
- na czas nie oznaczony – w przypadku osoby, która ukończyła 65 rok życia, o ile osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności. 

    Właściwość organu
    Dowód osobisty wydaje:
- właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).
- w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały - organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.
- jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.
    Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.
    Wymagane dokumenty 
  - wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego
- dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego;
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane;
- na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
    Zarówno złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór wyprodukowanego dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby
 
 
 
    Opłaty
    Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
    Opłatę za wydanie / wymianę dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu. Opłata ta może być pobrana przez organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego. 
   
 
    Zwalnia się opłaty za wydanie / wymianę dowodu osobistego osoby:
- ubiegające się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku;
- zobowiązane do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub lokalu;
- które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
przebywające w domach opieki społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną,
- małoletnie przebywające całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
 
 
 
    Termin i sposób załatwienia
    Sposób załatwienia sprawy:
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.
osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia w obecności rodzica/opiekuna prawnego
osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia składają wniosek w obecności
obojga rodziców/opiekunów prawnych
- Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca. 
W przypadku małoletniego lub osoby niepełnosprawnej, która nie może złożyć podpisu, wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy składa
stosowne oświadczenie o niemożności złożenia podpisu.
- W obecności interesanta, pracownik sporządza formularz (druk ścisłego zarachowania) zawierający w części A dane osobowe, zdjęcie, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzania formularza a w części B potwierdzenie złożenia wniosku oraz termin odbioru dowodu osobistego. Część B otrzymuje wnioskodawca. Dokument ten stanowi podstawę do odbioru dowodu osobistego.
- Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem
- Dowód osobisty odbiera się osobiście 
   
 
    Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego).
    Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.
    Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.
 
 
    Termin załatwienia sprawy:
- trzydzieści dni od daty złożenia wniosku
- w szczególnych przypadkach w/w termin może być krótszy lub dłuższy
 
 
 
    Obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego o wymianie dowodu osobistego
    Przypominamy, że osoba która otrzyma dowód osobisty jest obowiązana powiadomić właściwy urząd skarbowy o serii i numerze dowodu osobistego poprzez wypełnienie i przekazanie formularza NIP-3 (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), NIP-1 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
    Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty, a emeryci lub renciści także za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego (np. ZUS).


    Formularze do pobrania 
   Wniosek o wydanie dowodu osobistegoPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Zdzierak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-24 12:17

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Urząd Stanu Cywilnego
 Rejestr wyborców
 Dowody osobiste
 Obowiązek meldunkowy
 Mieszkania
 Nieruchomości
 Planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna
 Podział nieruchomości
 Ochrona środowiska
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ochrona przyrody
 Zezwolenia i decyzje
 Zaświadczenia
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc