logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury przyjmowania i załatwiania spraw / Urząd Stanu Cywilnego
1.

Rejestracja stanu cywilnego - zagadnienia ogólne

                                          

Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741)

Od 1 marca 2015 r. rejestracja stanu cywilnego jest prowadzona w systemie teleinformatycznym.

Akty papierowe zostaną zastąpione aktami elektronicznymi. Nowe akty stanu cywilnego -urodzenia, małżeństwa i zgonu -  po 1 marca 2015 r. są tworzone w centralnym rejestrze stanu cywilnego. Akty papierowe przechowywane w archiwum USC będą sukcesywnie przepisywane do centralnego rejestru stanu cywilnego za pomocą nowej centralnej aplikacji o nazwie „Źródło."

Elektroniczna rejestracja przyniesie korzyści polegające na tym, że każdy obywatel będzie miał możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Oprócz dokumentów papierowych będzie istniała możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego  w postaci dokumentu elektronicznego, po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwaga!  1 marca 2015 r. elektroniczny rejestr będzie pusty!

Reforma nie przewiduje migracji danych z lokalnych elektronicznych systemów do nowego, centralnego systemu. Oznacza to, że może wydłużyć się czas sporządzenia aktu urodzenia, zgonu, wydania zaświadczenia, wydania odpisu aktu z archiwum USC.

Rejestracja bieżąca urodzeń, małżeństw i zgonów

Nastąpiła również zmiana ilości wydawanych odpisów, bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu. Zamiast trzech odpisów, jak było do tej pory, z urzędu (bezpłatnie) będzie wydawany tylko jeden odpis aktu. W przypadku potrzeby uzyskania większej ilości odpisów można złożyć odrębny wniosek o ich wydanie.

 

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi również można otrzymać w wybranym przez nupturientów urzędzie stanu cywilnego.

 Nowością jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Ślub poza lokalem kosztuje dodatkowo 1.000 zł.

Nie ulegną zmianie opłaty skarbowe:

- 22 zł - odpis skrócony aktu,

- 33 zł odpis zupełny,

- 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa

W sprawach administracyjnej zmiany imion i nazwisk  zniesiono właściwość miejscową. Z dniem 1 marca 2015 r. podanie w tych sprawach można składać do wybranego kierownika USC.

 

Dodatkowe informacje znajdziecie również Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://msw.gov.pl/pl/tagi/1334,1-marca.html

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Naglik
Data wytworzenia informacji: 2008-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-18 11:02

rejestr zmian publikacji »

2.

Akt urodzenia

AKT URODZENIA 

 

 


                                                      Właściwość organów
    1. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na jego miejsce urodzenia.
    2. Jeżeli dziecko urodziło się na polskim statku morskim lub powietrznym, takie zdarzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieścia miasta stołecznego Warszawy.
    3. Jeżeli żadne z rodziców dziecka nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, na terenie którego nastąpiło urodzenie dziecka, zgłoszenia urodzenia można dokonać w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.

 
 

                                 Osoby zobowiązane do zgłoszenia urodzenia dziecka:
    1. Ojciec dziecka;
    2. Matka dziecka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala; 
    3. Inna osoba obecna przy porodzie;
    4. Lekarz albo położna;
    5. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia obowiązany jest ten zakład.

 
 
                              Dokumenty konieczne do sporządzenia aktu urodzenia:
    1. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
    2. Skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim.
    3. Skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka – jeżeli matka dziecka jest odpowiednio: panną, rozwódką lub wdową. 
   
 
    Do sporządzenia aktu urodzenia dziecka nie przedkłada się odpisów aktów stanu cywilnego, o których mowa w punktach 2 i 3, jeśli akty te zostały sporządzone w tym samym urzędzie stanu cywilnego. 
  
 
  Po sporządzeniu aktu urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego - na wniosek osoby zgłaszającej urodzenie - wydaje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu urodzenia.
 
 
 
                                           Wybór imienia (imion) dla dziecka
    Zgłaszając urodzenie dziecka rodzice wybierają dla dziecka imię (imiona). Wybór imienia jest atrybutem władzy rodzicielskiej i podlega jedynie następującym ograniczeniom przewidzianym przez przepisy prawa:
    1. Nie jest dopuszczalne nadanie dziecku więcej niż dwóch imion.
    2. Nie jest dopuszczalne nadanie dziecku:
        a. imienia ośmieszającego
        b. imienia nieprzyzwoitego
        c. imienia w formie zdrobniałej
        d. imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka. 
   
 
    Jeżeli przy sporządzeniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia (imion), kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych.
 
    Rodzice mogą - w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia - złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
 

                                                           Uznanie dziecka
    Uznanie dziecka jest formą ustalenia ojcostwa, która polega na tym, że mężczyzna, który nie jest mężem matki, składa dobrowolne oświadczenie, że jest ojcem dziecka. Uznanie dziecka wymaga zgody matki i może nastąpić przed i po urodzeniu dziecka. 
   
 
    Jeżeli uznanie nastąpiło:
    1. Przed sporządzeniem aktu urodzenia – treść oświadczenia wpisuje się do księgi urodzeń;
    2. Przy sporządzaniu aktu urodzenia – w akcie urodzenia dziecka wpisuje się nazwisko i inne dane dotyczące ojca zgodnie z treścią oświadczenia;
    3. Po sporządzeniu aktu urodzenia – w akcie urodzenia dziecka wpisuje się wzmiankę dodatkową o uznaniu i zmianie nazwiska dziecka.
 
    Uznanie dziecka może nastąpić przed następującymi organami:
    1. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego – oświadczenie o uznaniu dziecka można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego;
    2. Sądem opiekuńczym;
    3. Polskim konsulem – jeżeli uznanie następuje za granicą i rodzice dziecka są obywatelami polskimi;
    4. Notariuszem – jeżeli życiu ojca lub dziecka grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo.
 
    Nie można uznać dziecka po jego śmierci, chyba, że dziecko pozostawiło zstępnych. 
   
 
    W przypadku gdy nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa – i nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki - do aktu urodzenia dziecka wpisuje się jako imię ojca – imię wskazane przez matkę (przedstawiciela ustawowego) dziecka, a w braku takiego wskazania – jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwiska ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Zdzierak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-23 16:34

rejestr zmian publikacji »

3.

Zawieranie małżeństw i akt małżeństwa

ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW I AKT MAŁŻEŃSTWA 

 
 
 
 

     1. FORMY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

     - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Oświadczenia powinny być złożone w obecności dwóch dorosłych świadków. 
    Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. W uzasadnionych przypadkach kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego. 
    Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. 
    Zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne.
    Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym, kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednej z osób, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie to traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.
Małżeństwo przed duchownym zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, a następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

 
    - Zawarcie małżeństwa przed konsulem.
    Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo przed konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.
 
 
 
  
 

 

   2. DOKUMENTY KONIECZNE DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO: 

 
    Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są obowiązane przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego:
    1. Dokument stwierdzający tożsamość;
    2. Odpis skrócony aktu urodzenia;
    3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa - jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim – albo dowód nieistnienia małżeństwa – jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby;
    Nie przedkłada się aktów stanu cywilnego, jeśli zostały one sporządzone w tym samym urzędzie stanu cywilnego.
    4. Pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
    5. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
    6. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć związek małżeński, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, składa również dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem, posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa. Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia dokumentu.
    7. Pełnomocnictwo, jeżeli oświadczenie o zawarciu związku małżeńskiego ma zostać złożone przez pełnomocnika
   
 

    3. AKT MAŁŻEŃSTWA: 

 
     -
Akt małżeństwa zawartego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
    Akt małżeństwa zawartego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. 
    
 
     - 
Akt małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne.
    Podstawą sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym jest przekazanie przez duchownego - kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa - zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności. Zaświadczenie to podpisują: duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie. Powyższe zaświadczenie wraz z zaświadczeniem wystawionym przez kierownika urzędu stanu cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym, po dniu, w którym do urzędu stanu cywilnego nadeszły w/w dokumenty. 
 
 
   - 
Akt małżeństwa zawartego przed konsulem.
    Jeżeli zawarcie małżeństwa następuje przed konsulem, sporządza on protokół stwierdzający złożenie przez przyszłych małżonków oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Powyższy protokół, podpisany przez małżonków, świadków i konsula, stanowi podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego. W tym celu protokół wraz z zapewnieniami osób wstępujących w związek małżeński, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie przez nie małżeństwa, oraz z oświadczeniem o nazwisku (nazwiskach), które będą nosić po jego zawarciu, a także o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa - konsul przesyła niezwłocznie do urzędu stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
Po sporządzeniu aktu małżeństwa, na wniosek osób zawierających małżeństwo, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje bezpłatnie 3 odpisy skrócone tego aktu

 

 

 

 

 

 
    -

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Zdzierak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-23 13:49

rejestr zmian publikacji »

4.

Akt zgonu

AKT ZGONU

 
 
 

Właściwość organów

 
 
    1. Zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia.
    2. W razie stwierdzenia zgonu lub uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym albo w razie zgonu na polskim statku morskim lub powietrznym, zgonu żołnierza w czynnej służbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi – zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieścia miasta stołecznego Warszawy.
    3. W wyjątkowych wypadkach zgłoszenia zgonu można dokonać w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochowania.
 
    Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeśli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 

    Osoby zobowiązane do zgłoszenia zgonu

 
    1. Małżonek lub dzieci zmarłego;
    2. Najbliżsi krewni lub powinowaci;
    3. Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
    4. Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;
    5. Administrator domu, w którym nastąpił zgon;
    6. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do jego zgłoszenia obowiązany jest szpital lub zakład.
 

Dokumenty konieczne do sporządzenia aktu zgonu

 
    1. Wystawiona przez lekarza karta zgonu.
    2. Dowód osobisty zmarłego ( w przypadku cudzoziemca –paszport).
 
    Po sporządzeniu aktu zgonu, kierownik urzędu stanu cywilnego - na wniosek osoby zgłaszającej zgon - wydaje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu zgonu.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Zdzierak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-23 13:39

rejestr zmian publikacji »

5.

Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego


WIELOJĘZYCZNE ODPISY SKRÓCONE AKTÓW STANU CYWILNEGO

    Podstawa prawna: Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735) 
    Istota: Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego mają taką samą wartość, jak odpisy wydane na polskich drukach i są uznawane bez potrzeby legalizacji lub równoważnej formalności oraz bez potrzeby dodatkowego tłumaczenia na terytorium każdego z Państw, związanych Konwencją nr 16.

 
  
 
    Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego stwierdzające urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon sporządzane są na wniosek osoby zainteresowanej lub jeśli korzystanie z nich wymaga tłumaczenia. Osobami, które mogą uzyskać tego typu odpisy, są osoby uprawnione do otrzymania polskiego odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.
 
 
 
   Opłata: Opłata skarbowa za uzyskanie wielojęzycznego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego jest taka sama jak za odpis skrócony na druku polskim i wynosi 22 zł.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Zdzierak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-23 13:28

rejestr zmian publikacji »

6.

Sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego

SPORZĄDZANIE POLSKIEGO AKTU STANU CYWILNEGO NA PODSTAWIE DOKUMENTU ZAGRANICZNEGO

 
 

    Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego:

 
   
 
 Podstawa prawna – art. 73 ust. 1 ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 161, poz. 1688)
 
    Właściwość organu
    1. Wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
    2. Jeżeli osoba żądająca dokonania czynności przez urząd stanu cywilnego nie ma w kraju miejsca zamieszkania, właściwość miejscową w sprawach rejestracji stanu cywilnego ustala się na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju.
    3. W razie braku takiej podstawy lub jeżeli wnioskodawcą jest konsul, czynności tej dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawa.
 
 
 
 

   Dokumenty konieczne do wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego 

    1. Oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego wystawiony przez odpowiedni urząd.
    2. Tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
    3. Wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu  cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego.
    4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
    5. „Apostille” – tj. klauzula potwierdzająca autentyczność zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego. Jeżeli dokument został wystawiony przez Państwo, które nie jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 938) – zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego musi przejść proces legalizacji dokonywany przez urzędy konsularne.
    6. Jeżeli w zagranicznym odpisie aktu stanu cywilnego brakuje wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie np.: daty i miejsca urodzenia, nazwiska rodowego – należy zawrzeć we wniosku prośbę o uzupełnienie polskiego aktu stanu cywilnego i dołączyć dokumenty – przede wszystkim wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego, które zawierają brakujące dane (np.: podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka będzie akt małżeństwa jego rodziców, akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia nupturientów).
    7. Jeśli zagraniczny akt stanu cywilnego zawiera oczywiste omyłki pisarskie, kierownik USC może, po wpisaniu aktu do polskiej księgi stanu cywilnego, dokonać ich sprostowania na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Podstawą takiej czynności będą wcześniejsze akty stanu cywilnego osób których akt dotyczy lub akty stanu cywilnego rodziców.

 
 

    Oświadczenie o zmianie nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego 

 
    Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi – mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. W sytuacji, gdy wskazane powyżej oświadczenia nie są składane bezpośrednio przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a są przekazywane drogą pośrednią (np.: za pośrednictwem poczty lub pełnomocnika) podpis wnioskodawcy musi zostać potwierdzony przez notariusza publicznego lub konsula.
    Istnieje również możliwość złożenia powyższych oświadczeń przed konsulem, który w takim wypadku sporządza protokół przyjęcia oświadczenia i wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego przesyła niezwłocznie do urzędu stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
 
 

    Odtworzenie aktu stanu cywilnego 

 
   Podstawa prawna – art. 35 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 161, poz. 1688) 
  
 
   Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.
 

    Brak rejestracji za granicą zdarzenia z zakresu stanu cywilnego 

 
 
     Podstawa prawna – art. 70 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 161, poz. 1688)
Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.

 

 

 


 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Zdzierak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-23 13:32

rejestr zmian publikacji »

7.

Opłata skarbowa

OPŁATA SKARBOWA

 
    Dokonywane przez kierownika urzędu stanu cywilnego czynności urzędowe, jak również wydawane przez niego zaświadczenia, odpisy oraz zezwolenia - podlegają opłacie skarbowej. Sposób uiszczenia opłaty skarbowej, jej wysokość, a także przewidziane od niej zwolnienia, regulowane są przez następujące akty prawne:
        - ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635);
        - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804).
 

    Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej z zakresu rejestracji aktów stanu cywilnego, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

 
Część
Przedmiot opłaty skarbowej
Stawka
Zwolnienia
I.
Dokonanie czynności urzędowej
 
 
 
Sporządzenie aktu małżeństwa
84 zł
 
 
Inne czynności kierownika usc
11 zł
1. sporządzenie aktu urodzenia lub aktu zgonu
2. przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 
Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
50 zł
 
 
Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego
39 zl
 
II.
Wydawanie zaświadczeń
 
 
 
Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:


1. odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych
2. odpisy skrócone:
   a. wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość
   b. wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy;
zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w RP, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi RP zawarła odpowiednie porozumienie
  
        1. zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą
38 zł
 
        2. odpis zupełny aktu stanu cywilnego
33 zł
        3. odpis skrócony aktu stanu cywilnego
22 zł
        4. zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
24 zł
 
        5. pozostałe zaświadczenia
26 zł
III.
Wydawanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
 
 
 
1. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
39 zł
 

 

 
 
Ważne!

Informacja na temat stosowania opłaty skarbowej w zakresie rejestracji stanu cywilnego zawarta jest we wspólnym stanowisku Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i znajduje się na stronach internetowych obu ministerstw tj.:
      www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/4421/
      www.mf.gov.pl

 

 Nr konta bankowego:

 
22 9279 0007 0024 0002 2000 0040
 
L.B.S Zduńska Wola Oddział Lutomiersk
 
w przypadku przelewów spoza terytorium Polski wskazany powyżej nr konta należy poprzedzić numerem IBAN i SWIFT: GBW CPL PP

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Zdzierak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-01 10:24

rejestr zmian publikacji »

8.

Administracyjna zmiana imion i nazwisk

ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMION I NAZWISK

 
 
    Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity; Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz.1992).
 

Właściwość organów

 
    1. Dla obywateli polskich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla osób, które nie posiadają żadnej przynależności państwowej i mieszkają w Polsce:
        a. kierownik urzędu stanu cywilnego
    Obywatel polski zamieszkały w kraju składa uzasadniony wniosek w sprawie zmiany imienia i nazwiska do kierownika urzędu stanu cywilnego miejsca pobytu stałego, a w przypadku braku takiego miejsca – do kierownika USC właściwego ze względu na ostatnie miejsca pobytu stałego.
        b. wojewoda
    Wojewoda jest organem odwoławczym od decyzji administracyjnych wydanych przez kierownika USC oraz sprawuje nadzór nad działalnością kierowników urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
        c. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Administracji i Spraw Wewnętrznych jako minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad sprawami objętymi ustawą. 
   
 
    2.
Dla obywateli polskich przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
konsul

    Obywatel polski zamieszkały za granicą składa uzasadniony wniosek - za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej - do kierownika ostatniego miejsca pobytu stałego w Polsce, a w przypadku braku takiego miejsca organem właściwym jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego m. st. Warszawy, ul. Jezuicka 1/3. 
   
 
    3. Dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
    Przebywający na terytorium Polski obywatel innego państwa może zmienić swoje imię lub nazwisko jedynie przed właściwym organem państwa z którego pochodzi.
 
 

Dokumenty konieczne do przedłożenia właściwemu organowi:

 
    1. Uzasadniony wniosek
    Wnioskodawca, który ubiega się o zmianę imienia lub nazwiska musi należycie uzasadnić swoją prośbę. Katalog powodów zmiany imienia i nazwiska jest katalogiem otwartym. W szczególności ustawa przewiduje możliwość zmiany nazwiska, w sytuacji gdy aktualne nazwisko wnioskodawcy jest:
        - ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka; 
        - o brzmieniu niepolskim;
        - posiadające formę imienia; 
        -  wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione. 
   
 
    Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem. 
  
 
    2. Inne dokumenty potwierdzające zasadność żądań Wnioskodawcy. 
 
 
    3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
 

Zmiana nazwiska małoletniego dziecka

 
    W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka wymagana jest zgoda obydwojga rodziców lub przedstawicieli ustawowych dziecka. W razie braku zgody którejkolwiek z tych osób, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądowego. 
   
 
    Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba, że:
        - nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych;
        - nie żyje;
        - nie jest znany;
        - jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. 
   
 
    Gdy dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna jest również jego pisemna zgoda.
 
 

Ustalenie pisowni imienia lub nazwiska

 
    W razie wątpliwości, oprócz zmiany imienia lub/i nazwiska, wnioskodawca może ubiegać się o ustalenie przez kierownika urzędu stanu cywilnego pisowni tych danych, jeśli w aktach stanu cywilnego wnioskodawcy figurują różne zapisy. Czynność ta polega na wyborze jednej z form pisowni imienia lub nazwiska, które zostały zapisane w aktach stanu cywilnego, bądź na dostosowaniu pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem.
    Ustalenie pisowni następuje na wniosek osoby. Czynność ta może zostać również dokonana z urzędu, jeżeli imię lub nazwisko ma brzmienie polskie.
 

Opłata skarbowa

 
    Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. „O opłacie skarbowej” (Dz. U. Nr 225, poz. 1635):
    decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) podlega opłacie skarbowej - w wysokości 37 zł,
    ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej - w wysokości 22 zł.
 
WAŻNE!!!
Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).
Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.
Zmiana nazwiska osoby, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim, może dotyczyć również jej nazwiska rodowego. 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Zdzierak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-23 11:19

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Urząd Stanu Cywilnego
 Rejestr wyborców
 Dowody osobiste
 Obowiązek meldunkowy
 Mieszkania
 Nieruchomości
 Planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna
 Podział nieruchomości
 Ochrona środowiska
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ochrona przyrody
 Zezwolenia i decyzje
 Zaświadczenia
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc