logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Nabór na stanowisko urzędnicze
1.

O G Ł O S Z E N I E W ó j ta G m i n y L u t o m i e r s k o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej wydatków w Referacie Budżetu i Finansów

O G Ł O S Z E N I E 
W ó j ta  G m i n y  L u t o m i e r s k

o naborze kandydatów na wolne stanowisko

urzędnicze ds. księgowości budżetowej wydatków
w Referacie Budżetu i Finansów

w Urzędzie Gminy Lutomiersk, z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 12 stycznia 2015 roku
Termin składania ofert do: 21 stycznia 2015 roku

 

DO ZAKRESU ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO W SZCZEGÓLNOŚCI:
1. podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia  właściwej i terminowej  

 realizacji zadań Referatu Budżetu i Finansów,

2. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem  Skarbowym  w związku

    z  wykonywanymi czynnościami merytorycznymi,

3. sporządzanie wszystkich przelewów w zakresie rozliczeń z jednostkami i instytucjami  wynikających z realizacji budżetu,

4. sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu urzędu gminy jako jednostki budżetowej               i zbiorczego bilansu jednostek budżetowych, rachunku zysku i strat,

5. prowadzenie kart wydatków,

6. księgowanie dowodów księgowych w urzędzie gminy w zakresie wydatków budżetowych,  funduszy świadczeń socjalnych, depozytów,

7. sporządzenie sprawozdań m.in. : Rb-28S, Rb50, z wydatków strukturalnych budżetu gminy.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

2. nieposzlakowaną opinię,

3. wykształcenie co najmniej średnie,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze późn. zm.),
6. nie był/a uprzednio pracownikiem Urzędu Gminy Lutomiersk zwolnionym przez Urząd
w trybie rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn innych niż dotyczące pracodawcy,
7. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), korzystanie z Internetu
oraz obsługa programów finansowo-księgowych i  urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka),

8. posiada wiedzę z zakresu:                                                          

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;       

-  ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej;

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

-rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
9. Posiada następujące cechy osobowości i umiejętności psychospołeczne: wysoka kultura osobista, otwartość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność i bardzo dobre zorganizowanie w miejscu pracy.

 

Wymagania Dodatkowe:

1.      Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

2.      Znajomość zasad księgowości ze szczególnym uwzględnieniem księgowości budżetowej.


Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
- oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze późn. zm.),
- spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności
i kwalifikacje,
- kserokopie posiadanych referencji lub opinii.
 W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej wydatków

w Referacie Budżetu i Finansów

należy składać osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesyłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk (I piętro, pok. 17), w terminie do dnia: 21 stycznia 2015 roku.


W razie złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie do składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone  do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane na stanowisku ds. kadrowych
w Referacie Organizacyjno- Samorządowym Urzędu  Gminy Lutomiersk przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną odesłane drogą pocztową.

INNE INFORMACJE

Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk pod adresem www.bip.lutomiersk.akcessnet.net oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk do dnia 23 stycznia 2015r.

 

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudra
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Naglik
Data wytworzenia informacji: 2015-01-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-12 14:07

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc