logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury przyjmowania i załatwiania spraw / Ewidencja działalności gospodarczej
1.

Przed rozpoczynaniem działalności dobrze jest upewnić się, czy nie jest dla niej wymagana koncesja (lub zezwolenie) i podjąć starania o jej uzyskanie. Wolność podejmowania działalności gospodarczej nie może być bowiem pojmowana w sposób absolutny. Ustawy wprowadzają określone ograniczenia tej wolności. Prowadzenie niektórych rodzajów działalności wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji.

Dla prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej konieczna jest znajomość następujących aktów prawnych (akty prawne w formacie .pdf):

 

 

-ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

 

- przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

- rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności    

 

        • klucz powiązań PKD   

 

        • wyjaśnienie PKD 2007

 
 

 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 2 marca 2010 r. – świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2010 Nr 47 poz. 278 z późn. zm.)
Informujemy, że od dnia 01 lipca 2011 roku rozpoczyna działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl ). Od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej do CEIDG (wpisy aktualne i zawieszone).
Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Lutomiersk, którzy dokonali wpisu do w/w ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie – zobowiązani są pilnie zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007 dostępne
na stronie GUS www.stat.gov.pl lub skorzystać z  Wyszukiwarki kodów PKD na stronie EUGO.
Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu spowoduje, że przedsiębiorca zostanie przekazany do CEIGD bez określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 dotyczący rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych (publikowany w CRD ePUAP i na stronie internetowej BIP Ministra Gospodarki www.mg.gov.pl) w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.
Druki do pobrania: 
 Wniosek CEIDG z załącznikami 
Znowelizowane przepisy przewidują złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wpisie do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG przy użyciu podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem albo zaufanego profilu.
Ustawodawca przewidział też możliwość składania wniosków osobiście przez przedsiębiorcę w formie papierowej w urzędach gmin lub przesłania wniosku listem poleconym na adres gminy (własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona przez notariusza).
W takim przypadku gmina przekształci wniosek w formę dokumentu elektronicznego i wprowadzi w stosownym czasie do CEIDG.
Z uwagi na to, że ewidencja gminna była tworzona od 1989 roku, w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, zachęcamy przedsiębiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów będących w ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Lutomiersk, tak aby stan wpisu był zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, a także po to, aby Urząd mógł przekazać do CEIDG dane aktualne i bez błędów.
Informujemy, że zmiana wpisu nie podlega opłacie, a powiadomienie o zmianie wpisu Urzędu Skarbowego, Statystycznego, ZUS i KRUS spoczywa na organie ewidencyjnym, którym do chwili przekazania przedsiębiorcy do CEIDG jest Wójt Gminy Lutomiersk.
Pytania związane z zasadami rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi należy kierować na adres epk@mg.gov.pl lub za pośrednictwem strony Pojedynczego Punktu Kontaktowego www.eugo.gov.pl
Pytania i uwagi związane z funkcjonowaniem systemu informatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) należy kierować na adres ceidg@mg.gov.pl
Pytania związane z migracją danych do CEIDG oraz Systemem Automatyzacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (SAGED) należy kierować na adres saged@mg.gov.pl
Informacje dotyczące funkcjonowania CEIDG pracownicy urzędów i przedsiębiorcy mogą uzyskać poprzez Punkt Informacyjny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny pod numerem telefonu: 22 693 59 61 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15.

 
 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Zdzierak
Data wytworzenia informacji: 2008-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 13:45

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Urząd Stanu Cywilnego
 Rejestr wyborców
 Dowody osobiste
 Obowiązek meldunkowy
 Mieszkania
 Nieruchomości
 Planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna
 Podział nieruchomości
 Ochrona środowiska
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ochrona przyrody
 Zezwolenia i decyzje
 Zaświadczenia
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc