logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury przyjmowania i załatwiania spraw / Obowiązek meldunkowy
1.

Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL

 

    W jaki sposób powstaje zbiór PESEL?
    Źródłem zasilania rejestru PESEL są organy gminy, które na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzą ewidencję ludności w formie gminnych zbiorów meldunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn.zm.)

Wniosek o nadanie nr PESEL

 

    Jakie informacje zawiera zbiór PESEL?
 Rejestr PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony jest od 1979 roku i zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Są to następujące dane:
1. numer PESEL,
2. nazwisko i imiona aktualne,
3. nazwisko rodowe,
4. nazwiska i imiona poprzednie,
5. imiona i nazwiska rodowe rodziców,
6. data i miejsce urodzenia,
7. płeć,
8. obywatelstwo,
9. numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
10. stan cywilny,
11. imię i nazwisko rodowe małżonka,
12. data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
13. adres i data zameldowania na pobyt stały,
14. poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania,
15. adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania,
16. stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego,
17. seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich dowodów osobistych oraz daty ich wydania, daty ważności, oznaczenie organów wydających,
18. data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził,
19. ponadto dla cudzoziemców:
20. seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał,
21. seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał,
22. seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium RP oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który go wydał,
23. seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zgody na pobyt tolerowany oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał,
24. seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał,
25. seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który go wydał,
26. seria i numer tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który je wydał.

 

    Kto nadaje numer PESEL?
1. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w formie czynności materialno–technicznej.
2. Numer PESEL nadaje się:
   a. obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,
   b. cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na podstawie art. 26 wyżej przytoczonej ustawy,
   c. obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. a) i b),
   d. obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu.
3. Nadanie numeru PESEL następuje na wniosek:
- właściwego organu gminy, w przypadku osób wymienionych w pkt. 2a i 2b, 
- płatnika składek ubezpieczeniowych, w przypadku osób wymienionych w pkt. 2c, 
- polskiego konsula, w przypadku osób wymienionych w pkt. 2d.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać numer PESEL osobom innym niż wymienione w pkt. 2 na ich pisemny wniosek, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te osoby.
5. Osoby, o których mowa w pkt. 4, składają umotywowany pisemny wniosek wraz z odpisem skróconym aktu urodzenia, a w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński – wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa opatrzonym adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, bezpośrednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod adresem: Departament Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa..
6. O nadaniu numeru PESEL minister właściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie powiadamia organy, o których mowa w punkcie 3 oraz wnioskodawców, o których mowa w punkcie 4.

    W jaki sposób tworzy się numer PESEL?
Numer PESEL jest to 11–cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną.
Jego postać przedstawia rysunek

 

 

0
4
0
5
1
4
0
1
4
5
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 

gdzie:

- na pozycji 1-2 umieszczone są dwie ostatnie cyfry roku urodzenia,
- na pozycji 3-4 umieszczone są dwie cyfry miesiąca urodzenia,
- na pozycji 5-6 umieszczone są dwie cyfry dnia urodzenia,
- na pozycji 7-10 umieszczony jest liczba porządkowa z oznaczeniem płci,
- na pozycji 11 umieszczona jest liczba kontrolna.

Dla odróżnienia poszczególnych stuleci przyjęto następującą metodę ich kodowania:
- dla osób urodzonych w latach 1900 do 1999 – miesiąc zapisywany jest w sposób naturalny (bez zmian)
- dla odróżnienia osób urodzonych w innych latach niż 1900 – 1999 do numeru miesiąca dodawane są następujące wielkości:
        - dla lat 1800 – 1899 – 80
        - dla lat 2000 – 2099 – 20
        - dla lat 2100 – 2199 – 40
        - dla lat 2200 – 2299 – 60
Przyjęta metoda kodowania miesiąca urodzenia pozwala na rozróżnienie co najmniej 5 stuleci. Kolejne miesiące w poszczególnych stuleciach mieć będą następujące numery: 
   
MIESIĄC
STULECIE
od 1800
do 1899
od 1990
do 1999
od 2000
do 2099
od 2100
do 2199
od 2200
do 2299
STYCZEŃ
81
01
21
41
61
LUTY
82
02
22
42
62
MARZEC
83
03
23
43
63
KWIECIEŃ
84
04
24
44
64
MAJ
85
05
25
45
65
CZERWIEC
86
06
26
46
66
LIPIEC
87
07
27
47
67
SIERPIEŃ
88
08
28
48
68
WRZESIEŃ
89
09
29
49
69
PAŹDZIERNIK
90
10
30
50
70
LISTOPAD
91
11
31
51
71
GRUDZIEŃ
92
12
32
52
72

 


Np. osoba urodzona 14 lipca 2002 roku mieć będzie następujący zapis w numerze ewidencyjnym:

0
2
2
7
1
4
 x
 x
 x
 x
 x

Informacja o płci osoby, której zestaw informacji jest identyfikowany zawarta jest na 10 pozycji numeru PESEL.
cyfry 0, 2, 4, 6, 8 – oznaczają płeć żeńską
cyfry 1, 3, 5, 7, 9 – oznaczają płeć męską
Sposób obliczania liczby kontrolnej w numerze ewidencyjnym PESEL

1. każdą pozycję numeru ewidencyjnego mnoży się przez odpowiednią wagę: 1-3-7-9-1-3-7-9-1-3;

2. utworzone iloczyny sumuje się (przy tradycyjnym obliczaniu liczby kontrolnej stosowanie „modulo 10” nie wymaga dodawania pełnych iloczynów wchodzących w skład sumy, lecz tylko ostatnich jego cyfr, co jest oczywistym ułatwieniem, szczególnie przy „wyższych” wagach);

3. wartość ostatniej otrzymanej liczby należy odjąć od 10 (dopełnienie 10); wynik odejmowania stanowi liczbę kontrolną danego numeru ewidencyjnego.

Np.: numer ewidencyjny ma postać: 0207080362 – dotyczy więc osoby urodzonej 8 lipca 1902 roku, płci żeńskiej (parzysta końcówka numeru z serii – 0362).

Obliczenie liczby kontrolnej:

1.
0207080362
x 1379137913
0603040766

2. 0+6+0+3+0+4+0+7+6+6=32

3. 10-2=8
Liczba kontrolna=8

Pełny numer ewidencyjny ma więc postać: 02070803628

W razie błędnego przeniesienia zapisu numeru ewidencyjnego liczba kontrolna błędnego numeru ewidencyjnego będzie inna niż liczba kontrolna właściwego numeru ewidencyjnego.
Np.: podany wyżej numer ewidencyjny zapisany został z błędem: 2007080362 (zostały przestawione dwie pierwsze cyfry)

1.
2007080362
x 1379137913
2003040766

2. 2+0+0+3+0+4+0+7+6+6=28

3. 10-8=2

Obliczona liczba kontrolna „2” jest inna niż liczba kontrolna „8” dla właściwego numeru ewidencyjnego i wskazuje na nieprawidłowy zapis numeru ewidencyjnego.

 
 
 

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 

1. Podstawa prawna
- o ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.); 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298); 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353).

 
 

2. Organy udostępniające dane 
- Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia organ gminy
- Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda.
o Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (OEWiUDO) udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.

 

3. Wymagane dokumenty 

  - Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL (.doc)

2. dowód dokonania opłaty,
3. dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych 
 

 

 

przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny:
wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.), w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej.

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej

Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane poszukiwanej osoby np.: 
- imiona rodziców, 
- data i miejsce urodzenia, 
- numer PESEL, 
- seria i numer dowodu osobistego.

Obecnie opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł. Opłatę należy wnieść w kasie urzędu lub na konto 43 9279 0007 0024 0002 2000 0050

Podmioty upoważnione do uzyskania danych nieodpłatnie:
- organy administracji publicznej, 
- sądy, 
- prokuratura, 
- Policja, 
- Straż Graniczna, 
- Służba Więzienna, 
- Służba Kontrwywiadu Wojskowego, 
- Służba Wywiadu Wojskowego, 
- Służba Celna, 
- Żandarmeria Wojskowa, 
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
- Agencja Wywiadu, 
- Biuro Ochrony Rządu, 
- Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
- straże gminne /miejskie/, 
- organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego, 
- państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach, 
- Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

 

 

 Kierowanie wniosków do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o udostępnienie danych ze zbioru PESEL i ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wnioski podmiotów zwolnionych z opłat za udostępnienie danych, wymienionych w punkcie 4, należy kierować do realizującego to zadanie na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Pawińskiego 17/21
02 – 106 Warszawa
tel. 022 / 60 28 429, fax 022 / 60 28 407

Wnioski od osób i jednostek organizacyjnych powołujących się na interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych należy kierować do:

Wydziału Udostępniania Informacji
Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA
ul Domaniewska 36/38,
02-672 Warszawa,
tel. 022 849 18 38.

Wnioski o udostępnienie danych ze zbioru PESEL należy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty.

 

 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 00-951 Warszawa ul. Batorego 5

 

Konto NBP O/O Warszawa Nr 67 1010 1010 0031 3122 3100 0000.


 

 
 

4. Opłata za udostępnienie danych
 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Zdzierak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 13:37

rejestr zmian publikacji »

2.

Sprawy meldunkowe

 

 

Nowe przepisy prawa: ustawa o ewidencji ludności,
ustawa o dowodach osobistych oraz Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

Z dniem 1.03.2015 r. weszły w życie nowe przepisy prawa: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

Aplikacja Źródło:

Obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego jest realizowane przy pomocy jednej wspólnej dla wszystkich gmin w Polsce aplikacji Źródło. Aplikacja ta została opracowana, zbudowana i wprowadzona na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zadania te będą wykonywane na zasadach i w granicach określanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Pracownicy komórek realizujących ww. zadania zdali egzamin z obsługi systemu i są merytorycznie przygotowani do wykonywania zadań, na podstawie nowych przepisów prawa i przy użyciu nowego oprogramowania.

Nigdy do tej pory obsługa mieszkańców nie była prowadzona jednocześnie na taką skalę, we wszystkich gminach w Polsce, przy pomocy jednego systemu informatycznego.

Mając powyższe na uwadze, a także złożony charakter całego przedsięwzięcia i szereg elementów pozostających poza wpływem administracji samorządowej, prosimy Państwa
o cierpliwość i wyrozumiałość w początkowym okresie funkcjonowania nowej aplikacji.

 Ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.):

Zameldować się na pobyt stały będzie można z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu. W przypadku zameldowania będzie wymagane osobiste stawienie się w urzędzie, bądź upoważnienie na piśmie innej osoby do załatwienia tej sprawy za nas.

Zameldowania dokonujemy na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, w której ma nastąpić zameldowanie. Nadal również do zameldowana będzie wymagane potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Przy dokonywaniu tych czynności będzie niezbędny do wglądu dowód osobisty lub paszport, a także oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np. umowa cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej).

Zmienią się zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu.

Z urzędu będą wydawane jedynie zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały (takie zaświadczenie będzie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania). W każdym innym przypadku (zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowania bez zameldowania stałego) zaświadczenie będzie wydawane jedynie na indywidualny wniosek klienta. Za takie zaświadczenie będzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o opłacie skarbowej, pobierana opłata w wysokości 17 zł.

 

 

Dodatkowe informacje znajdziecie również Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://msw.gov.pl/pl/tagi/1334,1-marca.html


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Naglik
Data wytworzenia informacji: 2008-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-18 11:03

rejestr zmian publikacji »

3.

Regulacje prawne w zakresie obowiązku meldunkowego


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Zdzierak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-24 12:51

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Urząd Stanu Cywilnego
 Rejestr wyborców
 Dowody osobiste
 Obowiązek meldunkowy
 Mieszkania
 Nieruchomości
 Planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna
 Podział nieruchomości
 Ochrona środowiska
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ochrona przyrody
 Zezwolenia i decyzje
 Zaświadczenia
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc