logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury przyjmowania i załatwiania spraw / Rejestr wyborców
1.

Rejestr wyborców - rejestr osób, którym przysługuje prawo wybierania. W Polsce instytucję rejestru wyborców reguluje głównie ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Dział I Rozdział 4 (Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499). Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

 
 

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyborów:
• Prezydenta Rzeczypospolitej,
• do Sejmu i Senatu
• posłów do Parlamentu Europejskiego
• do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
• wójta, burmistrza i prezydenta miasta
- a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.

 
 

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców prowadzi na bieżąco gmina (urząd gminy) jako zadanie zlecone.

 
 

Rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje obywateli polskich, oraz część B, która obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych, na podstawie i w zakresie określonych w innych niż ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 
 

W części A rejestru wyborców wymienia się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy. W części B wymienia się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.

 
 

Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu i na podstawie mocy prawa. Do tego spisu na czas nieokreślony są również wpisywani obywatele polscy niemający na terenie gminy stałego zameldowania na podstawie ich wniosku z oświadczeniem, że mają na tym terenie stałe miejsce zamieszkania. Na podstawie wniosku jest wydawana decyzja administracyjna, a w razie jej pozytywnej treści wnioskodawca jest skreślany z dotychczsowego rejestru. Postępowanie takie wynika z zastosowania przepisu art. 25 Kodeksu cywilnego, co zawarła w stosownym wyjaśnieniu Państwowa Komisja Wyborcza. Wyborcę - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, stale zamieszkałego na obszarze gminy i uprawnionego do głosowania, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców, wpisuje się do rejestru wyborców na jego wniosek, nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których, na podstawie i w zakresie określonych w ustawie, zamierza uczestniczyć.

 
 

Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek w urzędzie gminy.

 

 
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A 
Wyborca stale zamieszkały lub nie zamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborczym. właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
Wyborca stale z amieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy. Wniosek można składać cały rok

 

 
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część B
Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek , nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach zamierza uczestniczyć. Do wniosku muszą być załączone: kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemna deklaracja w której wnioskodawca podaje: swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców, oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego.

 

 
UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

 

 
Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 

 
Termin i sposób załatwienia
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się bez zbędnej zwłoki.
Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

 

 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 kwietna 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z 2001r. z późniejszymi zmianami ) 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r.w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz.388)

 

 
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za naszym pośrednictwem, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 
 

Każdy może wnieść do prezydenta miasta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

 
 

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za naszym pośrednictwem do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
Inne informacje

 
 

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

 
 

Wzory wniosków o dopisanie do rejestru, wniosku o udostępnienie rejestru, deklaracja dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, poniżej

 

 
FORMULARZE DO DRUKU (w formacie .pdf)
• Deklaracja
POBIERZ
 • Wniosek o udostepnianie rejestru wyborcow
POBIERZ


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Za treść odpowiada: Iwona Zdzierak
Osoba, która wprowadziła dane: Andrzej Kosiński
Data wytworzenia informacji: 2008-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-29 11:53

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Urząd Stanu Cywilnego
 Rejestr wyborców
 Dowody osobiste
 Obowiązek meldunkowy
 Mieszkania
 Nieruchomości
 Planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna
 Podział nieruchomości
 Ochrona środowiska
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ochrona przyrody
 Zezwolenia i decyzje
 Zaświadczenia
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc