logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Oświata / Szkoła Podstawowa w Kazimierzu
1.

Statut

STATUT

Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Kazimierzu
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział I.
Nazwa i typ szkoły oraz jej zadania.
§1.
 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Kazimierzu.
§2.
 Szkoła jest publiczną, sześcioletnią szkołą podstawową .
§3.
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Lutomiersk.
 2. Organem nadzorującym szkołę jest Łódzki Kurator Oświaty.
 3. W szkole prowadzona jest biblioteka i świetlica.
§4
 1. Szkoła jest jednostką budżetową. Obsługę finansowo-księgową i administracyjno- ekonomiczną szkoły prowadzi Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku.
Rozdział II.
Cele i zadania szkoły.
§5.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września
1991 roku (jednolity tekst Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami).
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności zawartych w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych zgodnie z odpowiednimi przepisami.
2. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.
3. Organizuje nauczanie indywidualne.
4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. Treści
 i działania o charakterze wychowawczym zawarte są w programie wychowawczym szkoły.
5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
6. Umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
7. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współdziała z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, różnymi rodzajami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole, oddziale przedszkolnym polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
- z niepełnosprawności;
- z niedostosowania społecznego;
- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
- ze szczególnych uzdolnień;
- ze specyficznych trudności w uczeniu się;
- z zaburzeń komunikacji językowej;
- z choroby przewlekłej;
- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
- z niepowodzeń edukacyjnych;
- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu;
- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
10. W przypadku stwierdzenia wymagania objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły.
11. Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołu, w skład   którego wchodzą nauczyciele, specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem
12. Zespół tworzy dyrektor szkoły.
13. Do zadań zespołu należy;
- ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
- określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię także uwzględnienie zawartych zaleceń
14. Rozwija zainteresowania uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne, a także częściowe realizowanie w toku lekcyjnym indywidualnego programu dla uczniów uzdolnionych.
15. Działalność dydaktyczno - wychowawcza szkoły prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz treściami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne
 ONZ 20 listopada 1989 r.
16. Realizuje zadania wychowawcze zawarte w programie wychowawczym szkoły. Głównym zadaniem programu jest przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie.
17. Realizuje zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego zawarte w szkolnym programie profilaktyki. Głównym założeniem programu jest wzmacnianie czynników chroniących i eliminacja czynników ryzyka.
Rozdział III
Organy szkoły i ich zadania.
§6.
Organami szkoły są:
 
1. Dyrektor Szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców,
4. Samorząd Uczniowski.
 
§7.
1.Kompetencje dyrektora szkoły.
1.1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje
ją na zewnątrz.
1.2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami.
1.3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho – fizycznego, poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
1.4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, podjęte w ramach
ich kompetencji.
1.5. Kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący.
1.6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową
 i gospodarczą obsługę szkoły.
1.7. Decyduje w sprawach:
a.       zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
b.      przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
c.       występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły;
d.      rozstrzyga sprawy sporne wśród pracowników szkoły;
e.       wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
§8.
 2.Rada Pedagogiczna:
 2.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
2.2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
2.3.W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez jej przewodniczącego goście.
2.4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności
 co najmniej połowy jej członków.
2.5. Rada Pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia
 są protokołowane.
2.6. Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 2.7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a.   uchwalenie regulaminu własnej działalności,
b.      zatwierdzenie planów pracy szkoły,
c.   zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
a.       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
     w szkole,
b.      ustalanie propozycji organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c.      uchwala program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
2.8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a.       arkusz organizacyjny szkoły,
b.      tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole,
c.       projekt planu finansowego szkoły,
d.      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
e.       propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
f.        plan pracy szkoły, projekty oraz inne sprawy istotne dla pracy szkoły,
2.9 W szkole spośród członków rady pedagogicznej powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
Do zadań koordynatora w szczególności należy:
a.      obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły,
b.      analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej,
c.      koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizacji w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego,
d.      udział w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,
e.      pomoc w nawiązaniu współpracy między nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami (policją, strażą pożarną, sanepidem) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży,
f.        dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły,
g.      współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
h.      promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Szczegółowy zakres zadań i obowiązków koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole ustala dyrektor szkoły. 
 
§9.
3.Rada Rodziców:
3.1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
3.2. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty.
3.2.1 W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3.2.2. W wyborach, o których mowa w punkcie 3.2.1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
3.2.3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3.3. Rada Rodziców ma obowiązek na wniosek Rady Pedagogicznej udzielić wszelkich informacji na temat swojej działalności.
3.4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i określa w szczególności:
a. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
b. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców szkoły.
3.5. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
3.6. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczenia określa regulamin.
      3.7. Kompetencje Rady Rodziców:
a.       pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
b.      współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;
c.       wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole;
d.      udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole;
e.       występowanie do dyrektora szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;
f.        wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;
g.       występowanie do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela;
h.       delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;
i.         opiniowanie programu wychowawczego szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu profilaktyki i szkolnego zestawu programów i podręczników nauczania;
j.        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
k.      opiniowanie w sprawie organizacji roku szkolnego (kalendarza roku szkolnego), projektu budżetu szkoły;
3.8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych
      i kształcenia poprzez:
a.       kontakty indywidualne,
b.      zebrania rodziców 3-4 razy do roku,
c.       odwiedziny w domu rodzinnym w sytuacjach lekceważenia przez rodziców obowiązku współpracy ze szkołą,
     3.9. Rodzice mają prawo do:
a.       znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych szkoły w danej klasie i szkole,
b.      uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
c.       uzyskania informacji i porad w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia swych dzieci,
d.      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,
e.       usprawiedliwienia ustnego lub pisemnego nieobecności swojego dziecka w szkole,
 
§10.
4.Samorząd Uczniowski :
     4.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
4.2. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
4.3 Samorząd uczniowski ma prawo do:
a.       przedstawienie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii
     we wszystkich sprawach szkoły, dotyczących podstawowych praw ucznia,
b.      zapoznania się z programem szkoły,
c.       opiniowania programu wychowawczego i profilaktycznego
d.      szkoły,
e.       organizacji życia szkolnego,
f.        wydawania gazetki szkolnej;
g.       organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej,
h.       wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
i.         wyboru rzecznika praw ucznia działającego zgodnie z oddzielnym regulaminem,
j.        na wniosek dyrektora szkoły wydaje opinię na temat pracy nauczyciela,
 
Rozdział IV
Zasady współdziałania organów szkoły.
 
§11.
1. Organa szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania winny być przekazane do wiadomości dyrektora szkoły.
2. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
3. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości szkole.
5. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami szkoły:
1) przewodniczący zapraszają się na zebrania organów- z wyjątkiem tych posiedzeń rady pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą rady zgodnie z art.34 ustawy o systemie oświaty;
2) przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich działalności.
6. Do rozwiązywania sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie:
1) przewodniczący organów szkoły;
2) po dwóch przedstawicieli organów.
7. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech kolejnych posiedzeń, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego (ewentualnie sprawującego nadzór pedagogiczny). Czas pracy komisji nie może przekroczyć 2 tygodni.
8. Posiedzenie komisji jest ważne o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób.
9. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni.
10. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji i protokolanta.. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły.
11. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły.
 
 
Rozdział V
Organizacja szkoły.
§12.
Szkoła jest placówką oświatowo – wychowawczą, w której organizuje się pracę oddziału przedszkolnego oraz prowadzi realizację podstawowego wychowania przedszkolnego. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbywać roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej.
 
§13.
 Szkoła realizuje podstawy programowe kształcenia ogólnego zatwierdzone przez MEN
dla szkół podstawowych.
 
§14.
 Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.
Organizacja oddziału przedszkolnego.
1.      W oddziałach przedszkolnych realizowane jest roczne przygotowanie przedszkolne, które obejmuje dzieci w wieku 5 i 6 lat.
2.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25
3.      W oddziale przedszkolnym realizowana jest podstawa wychowania przedszkolnego.
4.      Zajęcia odbywają się w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
5.      Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
6.       Czas prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku 5 i 6 lat trwa około 30 minut.
7.      Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego, których droga z domu do szkoły przekracza 3 kilometry dowożone są na koszt gminy.
8.      Rodzice mają obowiązek przyprowadzania dzieci na zajęcia lub na przystanek autobusu szkolnego i odbierania ich po zajęciach.
9.      Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest zgodna z § 5 pkt9.
10. Szkoła umożliwia dzieciom w oddziale przedszkolnym podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
11. W oddziale przedszkolnym tworzy się oddziałową radę rodziców, która wchodzi w skład szkolnej Rady Rodziców. Prawa i obowiązki określone są w § 9 „Rada Rodziców”.
12. Nauczyciele planują pracę dydaktyczno-wychowawczą opracowując plan wychowawcy oddziału przedszkolnego.
13. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych ucznia, prowadzi kartę obserwacji. Do końca kwietnia sporządza informację o gotowości szkolnej dziecka, którą przekazuje rodzicom; kopia informacji pozostaje w dokumentacji szkolnej.
14. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, logopedą, pielęgniarką szkolną celem zapewnienia wychowankom pomocy psychologiczno- pedagogicznej i opieki zdrowotnej .
15. Zasady przyjmowania dziecka do oddziału przedszkolnego określa procedura przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
 
 
§15.
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalonych przez dyrektora szkoły
 na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony        zdrowia i higieny pracy.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I – III określa ogólny przydział czasu na zajęcia    wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.
 
§16.
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
 w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie.
3. Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne
 do wyboru przez uczniów i ich rodziców.
4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych          finansowanych z budżetu szkoły nie powinna być niższa niż 8.
5. Szkolne komputery wyposażone powinny być w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów.
 
§17.
1. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści nauczania wynika taka konieczność.
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale w zasadzie powinna wynosić 26. W klasach I-III podziału na oddziały można dokonać gdy liczba uczniów przekracza 25, za zgodą organu prowadzącego.
3. Średnia ilość dzieci w oddziale przedszkolnym powinna wynosić 10-25 dzieci.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących
nie więcej niż 26 uczniów.
4.1. Dopuszcza się formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne i zainteresowania sportowe uczniów.
5. Podział na grupy stosuje się na zajęciach z języków obcych i informatyki, w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
6. W przypadku oddziału liczącego mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach,
o których mowa w ustępie 5 można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 
§18.
1. Zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach między- oddziałowych.
2. Zajęcia, o których mowa w ust.1 organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
 
§19.
1. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na dojazd do szkoły.
2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy
do 25 uczniów.
3. Za prowadzenie dokumentacji pracy wychowawczej i opiekuńczej w świetlicy jest odpowiedzialny wychowawca świetlicy.
4. Szkoła udostępnia uczniom napój (mleko) i ciepły posiłek.
5.Do zadań wychowawcy świetlicy należy:
       a. prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem i tygodniowym rozkładem zajęć
 b. sprawowanie opieki nad dziećmi dowożonymi i odwożonymi
       c. zapewnienie produktów żywnościowych dla dzieci korzystających z posiłku
       d. wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i zachowania czystości  
       e. utrzymanie stałych kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami
       f. przygotowanie sprawozdań z pracy świetlicy (2 razy do roku)
       g. zapewnienie dzieciom pomocy w nauce, organizowanie gier i zabaw ruchowych,    
           rozwijanie zainteresowań , zamiłowań i uzdolnień
       h. upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków dbałości o     
         zachowanie zdrowia
 
§20.
1. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną.
2. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów,
 2. wypożyczanie i korzystanie ze zbiorów,
 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów w klasach.
3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów po zakończeniu zajęć  
   lekcyjnych i częściowo w czasie ich trwania.
4. Do zadań opiekuna biblioteki należy:
      a. udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji
      b. udzielanie informacji bibliotecznych
       c. informowanie nauczycieli i uczniów o zakupionych nowościach wydawniczych
        d. współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych  i  
          rozwijania kultury czytelniczej wśród uczniów
      e. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
      f. prowadzenie lekcji bibliotecznych
      g. organizowanie imprez czytelniczych (pasowanie na czytelnika, konkursy czytelnicze)
      h. cykliczne informowanie o stanie czytelnictwa uczniów oraz przygotowanie  
          sprawozdania z pracy biblioteki (2 razy do roku).                                       
 
Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz uczniowie.
§21.
 Nauczyciele.
1.Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów ogólnych prawa, dyrektor szkoły.
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej, które są ustalone przepisami MENiS.
3. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.
 
 
§22.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania oraz zestawu podręczników dla danego oddziału.
2. Nauczyciele tworzą zespoły: wychowawczy (kl. IV-VI oddziałowy) i kształcenia zintegrowanego.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
4. Cele i zadania zespołów: wychowawczego (kl. IV-VI oddziałowego) i kształcenia zintegrowanego obejmują:
 1.  współpraca nauczycieli dla uzgodnienia wyboru i sposobów realizacji oraz modyfikowanie w miarę potrzeb programów nauczania,
 2. korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego dla nauczycieli początkujących, 
 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, warsztatów szkoleniowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich i innowacyjnych programów nauczania.
§23.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą,
 jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów oraz realizację godzin zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a KN.
2. W szczególności do zadań nauczycieli należy:
 1. dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów poprzez:
- odbywanie dyżurów nauczycielskich przed zajęciami do ich zakończenia zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi zadaniami
- sprowadzanie uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (przekazanie uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej)
- przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych ujętych planem dydaktyczno- wychowawczym szkoły
- sprawdzanie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzenie tego w dziennikach lekcyjnych
- organizowanie zajęć poza terenem szkoły i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami
- przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść i wycieczek
- w ramach opieki nad powierzonym dzieckiem wychowawca może zwolnić ucznia z zajęć tylko za osobistym stawiennictwem rodzica (prawnego opiekuna) w szkole lub telefonicznym powiadomieniem i odebraniem dziecka przez osobę dorosłą
 1. poznanie osobowości, warunków życia, stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawania i kształtowania uzdolnień, zainteresowań
     oraz pozytywnych cech charakteru,
 1. rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenia do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,
 3. dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, tworzenie warunków
     do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno
     wychowawczym,
      f.   bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 
     wszystkich uczniów,
      g. udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
     doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,
 1. systematyczna współpraca z domem rodzinnym.
 3. Dyżury nauczycielskie odbywają się według określonych zasad:
a.       dyżur rozpoczyna się z dzwonkiem na przerwę, a kończy po dzwonku na lekcję
b.      opuszczenie dyżuru dozwolone jest w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po uprzednim powiadomieniu innego nauczyciela pełniącego wspólny dyżur
c.       dyżur należy pełnić aktywnie
d.      za nieobecnych nauczycieli sporządza się zastępstwa na dyżurach w księdze zastępstw
e.       z zapisami w księdze zastępstw nauczyciele zobowiązani są zapoznać się na bieżąco i potwierdzać własnoręcznym podpisem 
 
      
§24.
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami:
 2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ustępie 1:
 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego
 3.  ustala treści i formy zajęć tematycznych, na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasowego,
 4. współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
     i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu, a także wobec tych,
     którym potrzebna jest indywidualna opieka,
 1. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania, ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych ich dzieci
 2. prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej klasy.
 
§25.
1.        Zadaniem pedagoga szkolnego jest organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkole, w szczególności:
1.1.       Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
1.2.       Określanie form opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w tym niepełnosprawnym.
1.3.       Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
2.        Pedagog szkolny prowadzi i organizuje zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia           
O charakterze terapeutycznym.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa dyrektor szkoły.
 4. Czas pracy pedagoga określają odrębne przepisy.
 5. W celu realizacji wszystkich zadań pedagog powinien:
5.1. Posiadać roczny plan pracy, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo- wychowawcze szkoły
5.2. Prowadzić dziennik pedagoga szkolnego.
5.3. Prowadzić ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-wyrównawczej, kształcenia specjalnego, dokumentację prowadzonych czynności uzupełniających. 
 
§26.
Pracownicy niepedagogiczni.
1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor szkoły.
2. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.
3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych i oblicza się na podstawie odrębnych przepisów.
 
§27.
Uczniowie szkoły.
1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia i nie później niż do 18 roku życia.
2. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci od 5 roku życia. Rekrutacja odbywa się w terminie od 1-31 marca.
2.1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.
3. Do klasy I sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lub 6 lat i odbyły roczne przygotowanie przedszkolne i nie odroczono im obowiązku szkolnego.
- w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie roku spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż 1 rok.
- w przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat
- decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
4.Szkoła przyjmuje dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zapisów rodziców.
5. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie z poza obwodu szkoły na prośbę rodziców.
6. W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian opanowania poziomu umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.
6.1.Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
6.2.Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu.
6.3. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał sprawdzian przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
6.4. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do 31 sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.
6.5.Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.
7. Prawa i obowiązki ucznia:
    Uczeń ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
 3. korzystania z doraźnej lub stałej pomocy materialnej,
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów poprzez wybór koła zainteresowań,
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 8. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
 9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, również podczas zajęć pozalekcyjnych,
 
 8. Uczeń ma obowiązek:
 1. zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
 2. postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet,
 3. godnie, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej,
 4. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 5. przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie okazywania szacunku dorosłym i kolegom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
 6. okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, podporządkować się zaleceniom dyrektora, rady pedagogicznej, ustaleniom samorządu uczniowskiego i klasowego,
 7. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie, higienę, być odpowiedzialnym za własne życie,
 8. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 9. dostarczyć usprawiedliwienie o nieobecności do wychowawcy w ciągu siedmiu dni w formie pisemnej od rodziców (prawnych opiekunów)
 10. dbać o estetyczny wygląd, nosić czysty, schludny strój, bez nadmiernej biżuterii.
 11. nie nosić telefonu komórkowego i odtwarzaczy muzyki do szkoły,
9. Nagrody i kary
9.1 Za wzorową postawę i bardzo dobre wyniki w nauce uczeń może zostać nagrodzony:
 1. pismem pochwalny wystosowanym do rodziców ucznia,
 2. bezpłatnym lub częściowo odpłatnym udziałem w wycieczce na koszt szkoły za szczególne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole,
 3. nagrodą książkową lub rzeczową,
 4. wyróżnieniem w formie dyplomu,
      KARY
      Dyrektor szkoły, wychowawca, rada pedagogiczna, rada rodziców może wystąpić z 
      wnioskiem o nałożenie kary na ucznia
     9.2. Za nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków określonych w Statucie uczeń     
            może być ukarany:
      a.     upomnieniem wychowawcy klasy,
 1.  upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie w obecności całej    społeczności uczniowskiej,
 2. poniesieniem odpowiedzialności materialnej za zniszczone mienie (naprawę wyrządzonej szkody),
    9.3. O zastosowaniu wobec ucznia kary regulaminowej, szkoła ma obowiązek
             powiadamiania rodziców ucznia przez pisemne wezwanie do szkoły w terminie 5
            dni roboczych od nałożenia kary.
    9.4. Szczegółowe zasady i warunki udzielania kar uczniom określa regulamin Samorządu        Uczniowskiego,
   9.5.Jeżeli uczeń w rażący sposób narusza postanowienia Statutu, zagraża bezpieczeństwu  
              innych i ma demoralizujący wpływ na kolegów, dyrektor szkoły może wystąpić z
             wnioskiem do kuratorium oświaty o przeniesienie go do innej szkoły podstawowej.
    9.6.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od daty powiadomienia o karze wnieść pisemne odwołanie do dyrektora szkoły lub organu nadzorującego                                                                                                         9.7.Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 14 dni od przedłożenia go na piśmie organowi rozpatrującemu.
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
§28.
 Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§29.
 Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkoły.
 
§30.
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki materialnej i finansowej określają odrębne przepisy.
 
§31.
Dotychczas obowiązujący statut szkoły z dnia 25.11.2010r. traci moc prawną.
 
§32.
Statut wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej z dniem 25.11.2011r.
 
 
  

Załączniki: Rozmiar:
152.979 KB

Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa w Kazimierzu
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Skępska
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Jasińska
Data wytworzenia informacji: 2012-12-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-12 11:22

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc