logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Zarządzenia Wójta
1.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Lutomiersk - kadencja 2014-2018

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
Kadencja 2014-2018
 
Numer zarządzenia Data wydania W sprawie
1.
2. 3.
  ROK 2014  
1/14 19.11.2014 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
2/14 24.11.2014 powołania Komisji Przetargowej
3/14 26.11.2014 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
4/14 28.11.2014 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
5/14 03.12.2014 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscypliarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
6/14 03.12.2014 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego określajacego zakres prac Gminnego Zespołu Interdyscypliarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
7/14 05.12.2014 powołania Komisji Przetargowej
8/14 09.12.2014 uchylenia uchylenia Zarządzenia Nr 451/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
9/14 09.12.2014 uchylenia Zarządzenia Nr 461/14 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014 oraz Zarządzenia Nr 1/14  Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk
10/14 09.12.2014 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
11/14 09.12.2014

zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014

12/14 09.12.2014 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
13/14 09.12.2014 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
14/14 09.12.2014 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
15/14 09.12.2014 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014
16/14 12.12.2014

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Lutomiersk w zakresie realizacji projektu „Pójdźmy razem!” nr WND-POKL.09.01.01-10- 092/14, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1  Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

17/14 17.12.2014 umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na łączną kwotę należności głównej 5.391,84 zł wraz z odsetkami w wysokości 2.226,53 zł
18/14 17.12.2014 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
19/14 31.12.2014 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2014
  2015 ROK  
20/15 02.01.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
21/15 05.01.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
22/15 23.01.2015 weryfikacji wysokości stawek dotacji za 2014 rok dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gm. Lutomiersk
23/15 23.01.2015 ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gm. Lutomiersk na 2015 rok
24/15 23.01.2015 powołania Komisji Przetargowej
25/15 23.01.2015  
26/15 23.01.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
27/15 28.01.2015 wyrażenia woli oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność gm. Lutomiersk
28/15 30.01.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
29/15 30.01.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
30/15 02.02.2015 uchylenia Zarządzenia Nr 20/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 02 stycznia 2015 r. w/s zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
31/15 02.02.2015 zmian w Zarządzeniu Nr 21/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 05 stycznia 2015 r. w/s zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
32/15 11.02.2015

w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 29/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 30 stycznia 2015 r. w/s zmian w budżecie gminy na rok 2015

33/15 17.02.2015 w/s naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
34/15 17.02.2015 w/s powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielnie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na wspracie projketu sportowego w 2015 r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji
35/15 18.02.2015 w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk
36/15 18.02.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
37/15 18.02.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
38/15 25.02.2015

w/s wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

39/15 27.02.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
40/15 03.03.2015 w/s upoważnienia Kierownika GOPS w Lutomiersku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego
41/15 12.03.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
42/15 12.03.2015 powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na wsparcie projektu sportowego w 2015 r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji
43/15 17.03.2015 powołania Komisji Przetargowej
44/15 17.03.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
45/15 17.03.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
46/15 18.03.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
47/15 19.03.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
48/15 30.03.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
49/15 30.03.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
50/15 30.03.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
51/15 01.04.2015 obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk
52/15 01.04.2015 wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
53/15 07.04.2015 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
54/15 07.04.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
55/15 07.04.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
56/15 07.04.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
57/15 10.04.2015 organizacji gminnych jednostek systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania ludności gm. Lutomiersk
58/15 13.04.2015 ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej
59/15 14.04.2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
60/15 16.04.2015

upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lutomiersk do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz do prowadzenia czynności losowania składów obwodowych komisji wyborczych

61/15 16.04.2015

wskazania do składu obwodowej komisji wyborczej pracownika jednostki, w której utworzony jest odrębny obwód głosowania

62/15 16.04.2015

wskazania pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji wyborczych

63/15 16.04.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
64/15 20.04.2015

powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Lutomiersk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

65/15 21.04.2015

ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

66/15 27.04.2015

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

67/15 28.04.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
68/15 28.04.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
69/15 04.05.2015 zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2015
70/15 06.05.2015 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 14.05.20145 r. na godz. 11:00
71/15 06.05.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
72/15 06.05.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
73/15 08.05.2015 wyznaczenia kandydata do Zarządu Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania "PRYM"
74/15 08.05.2015 wyznaczenia kandydata do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania "PRYM"
75/15 11.05.2015 powołania Komisji Przetargowej
76/15 14.05.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
77/15 14.05.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
78/15 14.05.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
79/15 14.05.2015

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 we Wrzącej

80/15 18.05.2015 zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działalniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
81/15 18.05.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
82/15 19.05.2015 zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015
83/15 19.05.2015 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 79/15 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 we Wrzącej

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2014-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-29 08:09

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc