logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Lutomiersk

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Zarządzenia Wójta
1.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Lutomiersk - kadencja 2006-2010

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
Kadencja 2006-2010
 
 
 
Numer zarządzenia
Data wydania
W sprawie
1.
2.
3.
1/2006
11-12-2006
Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
2/2006
15-12-2006
Przedłożenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
3/2006
20-12-2006
Powołania Komisji Przetargowej
4/2006
29-12-2006
Wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Lutomiersk
5/2006
29-12-2006
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2006
6/2007
23-01-2007
Powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Lutomiersku
7/2007
30-01-2007
Nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej we wsi Florentynów Gm. Lutomiersk, oznaczonej działką nr 211 o pow. 10 arów
8/2007
31-01-2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
9/2007
02-02-2007
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 r.
10/2007
02-02-2007
Powołania Gminnego Zespołu Dotacyjnego do przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Lutomiersk oraz zatwierdzenia regulaminu jego funkcjonowania
11/2007
12-02-2007
Nie skorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kazimierz gmina Lutomiersk, oznaczonej działką nr 750 i obszarze 0,0800 ha
12/2007
15-02-2007
Powołania Komisji Przetargowej
13/2007
28-02-2007
Powołania Komisji Przetargowej
14/2007
02-03-2007
Układu wykonawczego budżetu Gminy na 2007 rok
15/2007
12-03-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
16/2007
14-03-2007
Powołania Komisji Przetargowej
17/2007
14-03-2007
Zmiany Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5/2002 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
18/2007
26-03-2007
Zbycia zbędnego składnika majątku ruchomego w postaci samochodu pożarniczego marki „ŻUK” Typ A06 o numerze rejestracyjnym LFR 1132, rok produkcji 1984
19/2007
26-03-2007
Zbycia zbędnego składnika majątku ruchomego w postaci samochodu pożarniczego marki „ŻUK” Typ A-15 o numerze rejestracyjnym EPA T304, rok produkcji 1977
20/2007
29-03-2007
Wyboru formy przetargu, ogłoszenia pierwszego przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
21/2007
30-03-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
22/2007
10-04-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
23/2007
10-04-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
24/2007
17-04-2007
Regulaminu przetargu na zbycie zbędnego lub zużytego składnika majątku ruchomego Gminy Lutomiersk o wartości niższej niż 6000 Euro – samochodu pożarniczego marki „ŻUK” Typ A-15 o numerze rejestracyjnym EPA T304, rok produkcji 1977 oraz samochodu pożarniczego marki „ŻUK” Typ A06 o numerze rejestracyjnym LFR 1132, rok produkcji 1984
25/2007
17-04-2007
Powołania Komisji Przetargowej
26/2007
25-04-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
27/2007
25-04-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
28/2007
25-04-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
29/2007
25-04-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
30/2007
27-04-2007
Powołania Komisji Przetargowej
31/2007
27-04-2007
Powołania Komisji Przetargowej
32/2007
04-05-2007
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzień 11.05.2007 r. na godz. 1200
33/2007
07-05-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
33a/2007
07-05-2007
Uchylające Zarządzenie w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg administracyjnych Gminy Lutomiersk, a nie zaliczanych do kategorii dróg gminnych
34/2007
17-05-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
35/2007
18-05-2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
36/2007
18-05-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
37/2007
12-06-2007
Powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie Gminy Lutomiersk
38/2007
14-06-2007
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
39/2007
14-06-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
40/2007
18-06-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
41/2007
22-06-2007
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
42/2007
26-06-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
43/2007
29-06-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
44/2007
29-06-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
45/2007
29-06-2007
Ustalenia trybu dokonywania zwrotu nienależnie pobranych przez gminę opłat za podłączenie się do siei wodociągowej
45a/2007
29-06-2007
Powołania komisji do dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
46/2007
12-07-2007
Wyboru formy przetargu, ogłoszenia pierwszego przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
46a/2007
12-07-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
47/2007
9-08-2007
Powołania Komisji Przetargowej
48/2007
10-08-2007
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 24.08.2006 r.
49/2007
30-08-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
50/2007
30-08-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
50a/2007
03-09-2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
51/2007
04-09-2007
Powołania Komisji Przetargowej
51a/2007
05-09-2007
Dyżurów pełnionych przez pracowników Referatu Organizacyjno – Samorządowego Urzędu Gminy Lutomiersk
52/2007
10-09-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk a rok 2007
53/2007
10-09-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
54/2007
14-09-2007
Powołania Komisji Przetargowej
55/2007
14-09-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
56/2007
17-09-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
56a/2007
19-09-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
57/2007
21-09-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
58/2007
21-09-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
59/2007
28-09-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
60/2007
28-09-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
60a/2007
28-09-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
61/2007
28-09-2007
Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych a gminie Lutomiersk w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
62/2007
28-09-2007
Ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatyczne tych komisji
63/2007
28-09-2007
Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
64/2007
01-10-2007
Powołania Komisji Przetargowej
65/2007
01-10-2007
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 05-10-2007 r
66/2007
10-10-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
67/2007
10-10-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
68/2007
10-10-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
69/2007
15-10-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
70/2007
16-10-2007
Powołania Komisji Przetargowej
71/2007
16-10-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
72/2007
19-10-2007
Wyboru form przetargu, ogłoszenia pierwszego przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
73/2007
19-10-2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk przeznaczonych do dzierżawy
74/2007
22-10-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
75/2007
22-10-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
76/2007
22-10-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
77/2007
09-11-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
78/2007
12-11-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
78a/2007
12-11-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
79/2007
12-11-2007
Powołania redaktora Naczelnego Informacyjnego Biuletynu Samorządowego „Wiadomości Lutomierskie”
80/2007
12-11-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
81/2007
14-11-2007
Powołania Komisji Przetargowej
82/2007
15-11-2007
Powołania Komisji Przetargowej
83/2007
15-11-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
84/2007
19-11-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
84a/2007
20-11-2007
Powołania Komisji Przetargowej
85/2007
22-11-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
86/2007
22-11-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
87/2007
23-11-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
88/2007
26-11-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
89/2007
26-11-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
90/2007
26-11-2007
Zmiany zarządzenia nr 437/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniającego zarządzenie nr 285/2005 z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania pozycji wysokości stypendium szkolnego, oraz zasad rozliczania zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej
91/2007
26-11-2007
Zmiany Zarządzenia Nr 437/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 285/2005 z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego, oraz zasad rozliczania i zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej
92/2007
30-11-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
93/2007
30-11-2007
Przedłożenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
94/2007
06-12-2007
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007
95/2007
14-12-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
96/2007
14-12-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
97/2007
31-12-2007
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
98/2008
28-01-2008
98a/2008
12-02-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
98b/2008
12-02-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
99/2008
20-02-2008
100/2008
22-02-2008
101/2008
28-02-2008
102/2008
28-02-2008
103/2008
29-02-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
104/2008
03-03-2008
105/2008
03-03-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
106/2008
03-03-2008
Wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Lutomiersk i jednostek organizacyjnych Gminy
106a/2008
03-03-2008
Wyboru formy przetargu, ogłoszenia drugiego przetargu oraz ustalania wysokości wadium
107/2008
11-03-2008
108/2008
13-03-2008
108a/2008
14-03-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
108b/2008
14-03-2008
Powołania Gminnego Zespołu Dotacyjnego (Komisji Konkursowej) do przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Lutomiersk oraz zatwierdzenia regulaminu jego funkcjonowania
109/2008
19-03-2008
110/2008
28-03-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
111/2008
03-04-2008
Powołania Komisji Przetargowej
112/2008
07-04-2008
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego /drugiego/ wyznaczonego na dzień 11.042008 r. na godz. 12:00
113/2008
08-04-2008
Powołania komisji do dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007 r.
114/2008
08-04-2008
Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lutomiersku oraz powołania pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
115/2008
15-04-2008
Powołania Komisji Przetargowej
116/2008
15-04-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
117/2008
15-04-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
118/2008
16-04-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
119/2008
16-04-2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
120/2008
25-04-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
121/2008
06-05-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
122/2008
06-05-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
123/2008
09-05-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
124/2008
09-05-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
125/2008
12-05-2008
Powołania Komisji Przetargowej
126/2008
12-05-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
127/2008
12-05-2008
Powołania Komisji Przetargowej
128/2008
12-05-2008
Powołania Komisji Przetargowej
129/2008
16-05-2008
Ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Lutomiersk
130/2008
16-05-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
131/2008
20-05-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
132/2008
20-05-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
133/2008
26-05-2008
Powołania Komisji Przetargowej
134/2008
26-05-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
135/2008
26-05-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
136/2008
27-05-2008
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOK w Lutomiersku za rok 2007
136a/2008
28-05-2008
Nie skorzystania z prawa pierwokupu udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w msc. Wrząca, Gmina Lutomiersk, oznaczonej działką nr 184
137/2008
30-05-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
138/2008
30-05-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
139/2008
01-06-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
140/2008
01-06-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
140a/2008
06-06-2008
Wyboru formy przetargu, ogłoszenia pierwszego przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
141/2008
16-06-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
142/2008
19-06-2008
Powołania Komisji przetargowej
143/2008
19-06-2008
Powołania Komisji Przetargowej
144/2008
19-06-2008
Powołania Komisji Przetargowej
145/2008
20-06-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
146/2008
27-06-2008
Zakazu poboru wody
146a/2008
30-06-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
146b/2008
30-06-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
147/2008
01-07-2008
Powołania Komisji Przetargowej
148/2008
02-07-2008
Powołania Komisji Przetargowej
149/2008
02-07-2008
Powołania Komisji Przetargowej
150/2008
02-07-2008
Powołania Komisji Przetargowej
150a/2008
07-07-2008
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu, nieograniczonego /pierwszego/ wyznaczonego na dzień 11.07.2008 r.
151/2008
08-07-2008
Powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską suszy i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po klęskach na terenie Gminy Lutomiersk 
152/2008
14-07-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
153/2008
17-07-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
153a/2008
01-08-2008
Upoważnienia Kierownika GOPS w Lutomiersku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
154/2008
05-08-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
155/2008
14-05-2008
Powołania Komisji Przetargowej
156/2008
14-08-2008
Powołania Komisji Przetargowej
157/2008
25-08-2008
Upoważnienia Kierownika GOKP w Lutomiersku do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
158/2008
29-08-2008
Powołania Komisji Przetargowej
159/2008
29-08-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
160/2008
04-09-2008
Powołania Komisji Przetargowej
161/2008
09-09-2008
Powołania Komisji Przetargowej
162/2008
09-09-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
163/2008
12-09-2008
Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
164/2008
16-09-2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
165/2008
16-09-2008
Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Lutomiersk
166/2008
19-09-2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
 167/2008
26-09-2008 
Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

 167a/2008

 29-09-2008

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2008

168/2008

30-09-2008

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2008

169/2008

30-09-2008

Powołania Komisji Przetargowej

170/2008

30-09-2008

Powołania Komisji Przetargowej

171/2008

07-10-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

172/2008

13-10-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

177a/2008

20-10-2008

Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego /drugiego/ wyznaczonego na dzień 24.10.2008 r. na godz. 12:00

173/2008

21-10-2008

Zmiany w Zarządzeniu Wójta Gminy Lutomiersk Nr 169/08 z dnia 30.09.2008 r.

174/2008

21-10-2008

Zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lutomiersk Nr 170/2008 z dnia 30.09.2008 r.

175/2008

21-10-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

176/2008

21-10-2008

Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008

177/2008

27-10-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

178/2008

27-10-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

179/2008

27-10-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

180/2008

28-10-2008

Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008

181/2008

30-10-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

182/2008

31-10-2008

Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008

183/2008

10-11-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

184/2008

14-11-2008

Przedlożenia projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2009

185/2008

21-10-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

186/2008

24-11-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

187/2008

24-11-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

188/2008

24-11-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

189/2008

27-11-2008

Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008

190/2008

27-11-2008

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

 191/2008

01-12-2008 

Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008

 192/2008

01-12-2008 

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008

 193/2008

05-12-2008 

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2008 

 193a/2008

08-12-2008 

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2008 

 194/2008

08-12-2008 

Zmiany Zarządzenia Nr 355/06 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 27.02.2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lutomiersk

 195/2008

08-12-2008 

ustalenia miminalnych stawek czynszu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Lutomiersk 

196/2008

08-12-2008

Zmiany Zarządzenia Nr 5/2002 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 17.12.2002 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

197/2008

08-12-2008

Zmiany zmiany Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 5/2008 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 17.12.2002 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionego Zarządzeniem Nr 17/2007 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 14.03.2007 r. w sprawie zmiany do Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

198/2008

10-12-2008

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2008

199/2008

11-12-2008

Wyznaczenia Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku na realizatora zadań związanych z przystąpieniem przez Gminę Lutomiersk do realizacji obszaru A pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie"

200/2008

18-12-2008

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2008

201/2009

07-01-2009

Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Lutomiersku i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania

202/2009 

14-01-2009 

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009

203/2009

14-01-2009

Upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych

204/2009

19-01-2009 

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009 

 205/2009

21-01-2009

W sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień  

205a/2009

22-01-2009

W sprawie ustalenia czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skąld zasobu mieszkaniowego Gminy Lutomiersk

206/2009

02-02-2009

 206a/2009

03-02-2009 

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009 

 207/2009

10-02-2009

Powołania Komisji Przetargowej 

 208/2009

10-02-2009 

Powołania Komisji Przetargowej 

 209/2009

10-02-2009 

Powołania Komisji Przetargowej

 210/2009

 12-02-2009

Ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - Urzędnika wyborczego

211/2009

12-02-2009

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009

212/2009

18-02-2009

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2009

213/09

16-03-2009

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2009

214/09

16-03-2009

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009

215/09

23-03-2009

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009

216/09

23-03-2009

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009

217/09

25-03-2009

Powołania Komisji Przetargowej

218/08

 

 

219/09

30-03-2009

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2009

220/09

30-03-2009

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009

221/09

31-03-2009

wymagań, jakie powinni spelniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lutomiersk

222/09

31-03-2009

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009

223/09

01-04-2009

Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2009 roku za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

224/09

02-04-2009

Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży

225/09

06-04-2009

Powołania Komisji Przetargowej

226/09

06-04-2009

Powolania Komisji Przetargowej

227/09

06-04-2009

Powołania Komisji Przetargowej

228/09

06-04-2009

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2009

229/09

06-04-2009

Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2009

230/09

07-04-2009

Powołania Komisji Przetargowej

231/09

07-04-2009

Powołania Komisji Przetargowej

232/09

07-04-2009

Powołania Komisji Przetargowej

233/09

07-04-2009

Powołania Komisji Przetargowej

234/09

07-04-2009

Powołania Komisji Przetargowej

235/09

07-04-2009

Powołania Komisji Przetargowej

236/09

17-04-2009

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009

237/09

27-04-2009

Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009

238/09

07-05-2009 

Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 239/09

 07-05-2009 Ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji
 240/09  07-05-2009

Zmiany Zarządzenia Nr 221/09

 241/09  13-05-2009 Powołania Komisji Przetargowej
 242/09  13-05-2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
242a/09 15-05-2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
 243/09  18-05-2009 Powołania obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie
 244/09  18-05-2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
 245/09  18-05-2009 Zatwierdzenia sprawozdania GOK za 2008 rok 
 246/09  25-05-2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009 
247/09 25-05-2009 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium 
 248/09  25-05-2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009 
249/09 01-06-2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
250/09 02-06-2009 Powołania Komisji Przetargowej
252/09 04-06-2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
253/09 17-06-2009 Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii w Lutomiersku oraz powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień 
254/09 23-06-2009 Powołania Komisji Przetargowej
256/09 24-06-2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
 257/09 24-06-2009  Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
258/09  26-06-2009 Powołania Komisji Przetargowej 
259/09 26-06-2009 Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy Lutomiersk
 260/09 30.06.2009  Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
261/09 07.07.2009 Powołania Komisji Przetargowej
262/09 07.07.2009 Powołania Komisji Przetargowej
263/09 07.07.2009
264/09 07.07.2009 Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 153 a/2008 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 1.08.2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
265/09 14.07.2009
266/09 22.07.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk
266a/2009 22.07.2009
267/09 28.07.2009 ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych  niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych zjawiskach na terenie Gminy Lutomiersk
 267a/09  31.07.2009 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium 
268/09   06.08.2009 Powołania Komisji Przetargowej 
269/09  06.08.2009 Powołania Komisji Przetargowej 
270/09 10.08.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
271/09 10.08.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
272/09 10.08.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
273/09 10.08.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
 274/09  10.08.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
275/09 21.08.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
276/09 31.08.2009 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 04.09.2009 na godz. 12.00
277/09 31.08.2009 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
278/09 31.08.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
279/09 31.08.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
280/09 01.09.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
281/09 07.09.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
282/09 17.09.2009 Udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
283/09 17.09.2009 Udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku 
284/09 17.09.2009 Udzielenia pełnomocnictw do jednoosobowego dzialania Dyrektorom Szkół Podstawowych i Gimnazjum dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym
284a/09 30.09.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
284b/09 30.09.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
285/2009 01.10.2009 Powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
286/09 15.10.2009 Wyboru formy przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
287/09 15.10.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
288/09 26.10.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
289/09 28.10.2009 Powołania Komisji Przetargowej
290/09 28.10.2009 Udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi SP im. Orła Białego w Lutomiersku
291/09 28.10.2009 Udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi SP im. Marii Konopnickiej  w Kazimierzu
292/09 28.10.2009 Udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi SP im. Adama Mickiewicza w Szydłowie
293/09 30.10.2009 Powołania komisji do dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
294/09 02.10.2009 Upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń rodzinnych
295/09 02.11.2009 Upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
296/09 03.11.2009 Zmiany zarządzenia Nr 90/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającego zarządzenie Nr 437/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniajacego zarządzenie Nr 285/2005 z dnia 17 maja 2005 r. w/s szczegółowych zasad ustalenia propozycji wysokości stypedium szkolnego, oraz zasad rozliczania zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej
297/09 03.11.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
298/09 03.11.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
299/09 03.11.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
300/09 03.11.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
301/09 10.11.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
301A/09 12.11.2009 Udzielenia pełnomocnidtwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku
302/09 16.11.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
303/09 16.11.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
304/09 16.11.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
305/09 17.11.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
306/09 23.11.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
307/09 25.11.2009 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 30.11.2009 na godz. 12
308/09 02.12.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
309/09 15.12.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
310/09 15.12.2009 Przedłożenia projektu Gminy Lutomiersk na rok 2009
311/09 16.12.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
312/09 21.12.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
313/09 23.12.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
314/09 24.12.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
315/09 31.12.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
316/09 31.12.2009 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2009
317/10 19.01.2010 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
318/10 01.02.2010 Powołania Komisji Przetargowej
319/10 03.02.2010 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
320/10 01.03.2010 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 05.03.2010 na godz. 12
321/10 02.03.2010 Dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2010 roku za kształcenie nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk
322/10 03.03.2010 Powolania Komisji Przetargowej
323/10 03.03.2010  
324/10 03.03.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
325/10 03.03.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
326/10 04.03.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
327/10 26.03.2010
328/10 06.03.2010
329/10 30.03.2010 Udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Lutomiersk do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego pt. Krok w przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałenie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inegracji przez ośrodki pomocy społecznej 
330/10 30.03.2010 Powołania Komisji Przetargowej
330a/10 31.03.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
331/10 06.04.2010 Powołania Komisji Przetargowej
332/10 07.04.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
333/10 21.04.2010 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
334/10 21.04.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
335/10 21.04.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
336/10 21.04.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
337/10    
338/10    
339/10 28.04.2010  Upoważnienia na wniosek Pani Doroty Pabjańskiej Kierownika Gmimnnego Ośroda Pomocy Społecznej w Lutomiersku starszego pracownika socjalnego Pani Małgorzaty Kucharskiej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 
340/10    
341/10  10.05.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010 
342/10 12.05.2010 Powołania Komisji Przetargowej
343/10 12.05.2010 Powołania Komisji Przetargowej
344/10 12.05.2010 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
345/10 12.05.2010 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży
346/10 18.05.2010  Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
347/10  19.05.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
348/10  19.05.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
349/10 20.05.2010 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu wyznaczonego na dzień 31.05.2010 r. na godz. 12:00
350/10 20.05.2010 Ustanowienia Koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji 
351/10 20.05.2010 Ustanowienia operatorów informatycznych obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
352/10 20.02.2010 Nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wrząca, gm. Lutomiersk, oznaczonej działką nr 2010/7 o pow. 800 m2
353/10 20.05.2010  Zmianw budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010 
353a/10 21.02.2010 Wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, lidera gminnego oraz utorzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Lutomiersk
354/10 27.05.2010 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat
355/10 28.05.2010 Ustalenia wzorów formularzy służących do nalicznia i rozliczania dotacji przekazywanych dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenia Gminy Lutomiersk
356/10    
357/10    
358/10 31.05.2010 Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie lutomiersk
359/10 04.06.2010 Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
360/10 07.06.2010 Ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską "deszczu nawalnego" i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie Gminy Lutomiersk
361/10 09.06.2010 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
362/10 14.06.2010 Upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji administarcyjnych w/s świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
363/10 14.06.2010 Zmiany w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
364/10 14.06.2010  Zmian budżetu i w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010 
365/10  18.06.2010 Powołania Komisji Przetargowej 
366/10 18.06.2010 Powołania Komisji Przetargowej
367/10 18.06.2010 Ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk
367a/10 18.06.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
368/10  25.06.2010 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku za 2009 rok 
369/10 25.06.2010  Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010 
370/10 28.06.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010 
371/10 30.06.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010 
371a/10 30.06.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010 
372/10 06.07.2010 Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomioersk, przeznaczonych do sprzedaży
373/10    
374/10 06.07.2010  Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
375/10  19.07.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
376/10  19.07.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
376a/10 19.07.2010 Udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie 
377/10 19.07.2010 Ustalenia wysokości zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonyjących na terenie gminy Lutomiersk
377a/10 19.07.2010 Udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu 
378/10 20.07.2010 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 26.07.2010 na godz. 12
379/10 27.07.2010 Zmian budżetu i w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010 
380/10 03.08.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
381/10 05.08.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
382/10    
383/10 13.08.2010 Powołanie Komisji Przetargowej
384/10 16.08.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
385/10 16.08.2010

Powołanie Komisji Przetargowej

386/10 16.08.2010

Powołanie komisji Przetargowej

387/10    
388/10 24.08.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
388a/10 25.08.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
389/10 31.08.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
390/10 03.09.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
391/10 14.09.2010 Powołania Komisji Przetargowej
392/10 14.09.2010 Powołania Komisji Przetargowej
393/10 15.09.2010 Wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
394/10 22.09.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
395/10 22.09.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
396/10 05.10.2010 Zmian budżetu i w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
397/10 05.10.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
398/10 05.10.2010 Ustalenia terminów obowiązujących w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej Gminy Lutomiersk na 2011 rok
399/10 12.10.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
400/10 13.10.2010 Wprowadzenia zmian w Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Lutomiersk
401/10 15.10.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
402/10 15.10.2010 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 25.10.2010 r. na godz. 12.00
403/10 19.10.2010 Ustalenia zwrotu dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujacych na terenie gminy Lutomiersk
404/10 25.10.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
405/10 25.10.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
406/10 28.10.2010 Zasad ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania na terenie Gminy Lutomiersk
407/10 03.11.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
408/10 03.11.2010 Zaciągnięcia kredytu na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Lutomiersk
409/10 04.11.2010 Ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tycjh komisji
410/10 04.11.2010 Ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
411/10 05.11.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
412/10 05.11.2010 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2010
413/10 10.11.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
414/10 16.11.2010 Powołania dwóch niezależnych zespołów pracowników Urzędu Gminy Lutomiersk w celu dokonania korekty składów kart do głosowania w wyborach do rady gminy Lutomiersk i wyborach bezpośrednich Wójta Gminy lLtomiersk zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
415/10 17.11.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
416/10 22.11.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
417/10 25.11.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
418/10 29.11.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
419/10 30.11.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
420/10 30.11.2010 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2010
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lutomiersk
Osoba, która odpowiada za treść: Leszek Filipiak
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Kosińska-Beda
Data wytworzenia informacji: 2007-07-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-07-09
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-18 15:08

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc